Lietuviškai English
Priimamos paraiškos ES paramai gauti pagal „LIFE+“ programą
2013-02-28

Paraiškas ES aplinkos sektoriaus paramos programos „LIFE+“ 2013 m. lėšoms panaudoti reikia pateikti Aplinkos ministerijai iki š. m. birželio 25 d. Kvietimas teikti paraiškas „LIFE+“ programos 2013 m. lėšoms panaudoti buvo paskelbtas vasario 19 d. ES oficialiajame leidinyje.

Projektų pasiūlymai turi būti pateikti užpildžius specialias paraiškos formas tinklalapyje https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/. Paraiškų teikimo gaires, kuriose išsamiai paaiškinta, kas gali jas teikti, kokios yra jų teikimo procedūros ir kitą naujausią informaciją apie „LIFE+“ galima rasti šiai programai skirtame Europos Komisijos tinklalapyje http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm.

EK paprastai skiria iki 50 proc. projektui įgyvendinti reikiamų lėšų. Išimties tvarka ši parama gali būti padidinta iki 75 proc., bet tik „LIFE+ “programos komponento „Gamta ir biologinė įvairovė“ projektams.

 „LIFE+“ projektams gali būti skiriama valstybės biudžeto lėšų, sudarančių iki 25 proc., o išimtiniais atvejais iki 35 proc. visų tinkamų projekto išlaidų. Tai numato aplinkos ministro patvirtintas „LIFE+“ projektų bendrojo finansavimo aprašas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415982&p_query=&p_tr2=2). Paraiškas valstybės biudžeto lėšoms gauti gali teikti visi Lietuvoje registruoti viešieji juridiniai asmenys ir privatūs pelno nesiekiantys juridiniai asmenys.

Šaltinis: www.am.lt

Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu