Lietuviškai English
Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Socialinio dialogo skatinimas“
2013-07-04

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau vadinama – ŽIPVP) I prioriteto priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-02-K „Socialinio dialogo skatinimas“.

Priemonės tikslas: ugdyti darbdavių, darbdavių organizacijų ir jų asociacijų, profesinių sąjungų ir jų susivienijimų socialinės partnerystės srities gebėjimus, tobulinti kolektyvinius darbo santykius, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti profesinių sąjungų narius ir visuomenę apie socialinio dialogo plėtrą.

Priemonės remiamos veiklos sritys:

  • darbdavių ir profesinių sąjungų vadovų ar jų įgaliotų atstovų, darbo tarybų pirmininkų, pavaduotojų mokymas kolektyvinių sutarčių rengimo, derybų taktikos, konfliktų ir krizių valdymo, nelegalaus darbo prevencijos, lanksčių ir inovatyvių darbo formų diegimo, lyčių lygybės darbe užtikrinimo, taip pat kitais klausimais, susijusiais su socialinio dialogo gebėjimų tobulinimu;
  • darbuotojų švietimas, mokymas darbdavių ir darbuotojų teisių ir pareigų, kolektyvinių sutarčių rengimo, lyčių lygybės darbe užtikrinimo, kitos darbuotojų švietimo ar informavimo veiklos, susijusios su darbo sauga ir sveikata darbe, darbo sąlygų gerinimu, kitais su darbo santykiais susijusiais klausimais;
  • veikla, skatinanti steigti įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus (pvz., mokymas, apskritieji stalai, susipažinimas su gerosios praktikos pavyzdžiais ir kita);
  • partnerystės principų diegimo skatinimo akcijos, skirtos pasidalyti patirtimi arba ją perimti iš užsienio partnerių;
  • informacinės medžiagos (pvz. gerosios patirties socialinio dialogo vystymo, derybų vedimo, kolektyvinių sutarčių pasirašymo klausimais ir kt.) parengimas ir sklaida.

Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę:

  1. darbdaviai, išskyrus ūkininkus ir darbdavius fizinius asmenis;
  2. įmonėse, įstaigose ar organizacijose įsteigtos profesinės sąjungos.

Galutinė paraiškų pateikimo data 2013 m. rugsėjo mėn. 2 d., 16.00 val.

Daugiau informacijos: www.esf.lt
Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu