Lietuviškai English
Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą
2013-06-17

Schemos tikslas – didinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, įskaitant žaliųjų sprendimų taikymą esamose tradicinės gamybos įmonėse, pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir verslumą. Taip pat skatinti aktyvesnį Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės verslo įmonių ir organizacijų bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, įgyvendinant bendrus verslo projektus.

Schemos lėšomis bus finansuojamos projektų veiklos, susijusios su:

1. naujų aplinkosaugos technologijų sukūrimu, jų diegimu ar pateikimu į rinką;

2. esamų technologinių procesų reikšmingu patobulinimu, siekiant sumažinti jų poveikį aplinkai ir (arba) padidinti gamtos išteklių panaudojimo efektyvumą, jų pateikimu į rinką;

3. naujų inovatyvių aplinkosaugos technologijų įsigijimu ir diegimu.

Tinkamas pareiškėjas yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas (labai maža, maža ar vidutinė įmonė), įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ne mažiau kaip 1 metus iki Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 4-506 patvirtintų Gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą (Žin., 2013, Nr. 59-2960) įsigaliojimo dienos ir atitinkantis visus Partnerystės projektų schemos gairėse išvardytus reikalavimus.

Pareiškėjas projektą įgyvendinti turi su partneriu ar partneriais, kurie yra juridiniai asmenys (įmonė, mokslo ir studijų institucija, asociacija ar klasteris), registruoti Norvegijos Karalystėje pagal šios valstybės teisės aktus, ir kurių veikla glaudžiai susijusi su žaliosios pramonės inovacijomis ir kurie atitinka visus Partnerystės projektų schemos gairėse išvardytus reikalavimus.

Projekte taip pat gali dalyvauti partneris (-iai), nepretenduojantis gauti finansavimo, kuris yra juridinis asmuo (įmonė ar mokslo ir studijų institucija), registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre arba Norvegijos Karalystėje pagal šios valstybės teisės aktus ir atitinkantis visus Partnerystės projektų schemos gairėse išvardytus reikalavimus.

Pareiškėjas ir partneris (-iai), teikdami paraišką, turi pateikti galiojančios, anglų kalba parengtos, jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo biudžetas 22 918 422,68 Lt (6 637 634 EUR)

Mažiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 690 560,00 Lt (200 000,00 EUR).

Didžiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 3 452 800,00 Lt (1 000 000,00 EUR).

Finansavimo intensyvumas gali siekti:

  • 45% – labai mažai ar mažai įmonei;
  • 35% – vidutinei įmonei;
  • 25% – didelei įmonei, asociacijai, klasteriui, mokslo ir studijų institucijai.

Jei projekto metu vykdoma mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veikla ir projektas atitinka sąlygas, išdėstytas Partnerystės projektų schemos gairių 57 punkte, finansavimo intensyvumas gali būti padidintas 15 procentų.

Projekto įgyvendinimo terminas: ne trumpiau kaip per 12 mėnesių nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 30 d.

Paraiškos priimamos iki 2013 m. spalio 14 d. 17.00 val.

Daugiau informacijos:

http://cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/eee-ir-norvegijos-fm/kvietimai_54/naujas-kvietimas.html

ir

http://www.ukmin.lt/web/lt/inovacijos/tarptautinis_bendradarbiavimas/norwaygrants/zaliosios_pramones_inovaciju_programos_pristatymas

Susisiekite
 
UAB Investment Development Agency
S. Žukausko g. 49-92, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 226422530, PVM kodas: LT100003659411
Sąskaitos Nr.: LT06 7300 0100 8231 2014
Tel.: +370 652 45 057
Faks.: +370 5 278 8635
El. paštas: info@inveda.eu